§1.
Foreningens navn er ”TIB’s Havfiskeklub Risør”, og dens hjemsted er Silkeborg og omegn.

§2.
Foreningens formål er at arrangere saltvandsfisketure, såvel skærgårdsfiskeri fra små både som fiskeri fra kutter på åbent hav, i udlandet.

§3.
Der kan optages et ubegrænset antal medlemmer i foreningen.
Medlemskab opnås ved registrering på den officielle turliste.
Medlemmer har fortrinsret til et turtilbud det efterfølgende år. Medlemmer kan kun reservere sig et år frem.

§4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Med skriftlig indkaldelse i nyhedsbrev.
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen skal stille skriftligt forslag til generalforsamlingens forretningsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af en bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Eventuelt.

§5.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.
1/3 medlemmer kan, med motiveret dagsorden, kræve indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

§6.
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og en suppleant.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Suppleanten afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted.

§7.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales sammen med betaling af den tur som man vælger at deltage på.
Kontingent og medlemsindbetalinger anbringes på klubbens konto i et lokalt pengeinstitut, og udtog herfra
kan kun foretages af 2 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, der kan meddeles fuldmagt.
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
Revisorerne skal kritisk revidere klubbens regnskab forud for den ordinære generalforsamling.
Revisorerne vælges for et år ad gangen.

§8.
Vedtægtsændringer skal vedtages af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmers stemmer.

§9.
klubbens opløsning skal vedtages på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens medlemmer er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for klubbens nedlæggelse.
Kan ovennævnte ikke opfyldes og 2/3 af de fremmødte stemmer for klubbens nedlæggelse, skal bestyrelsen hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling der er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed, uanset det fremmødte antal medlemmer.

§10.
Klubbens eventuelle aktiver skal ved foreningens opløsning anvendes til havfisketure for foreningens medlemmer.


Således vedtaget på generalforsamlingen d.14 november 2001.

Ændret 23. oktober 2003.
Ændret 19. november 2004.
Ændret 4. november 2005.
Ændret 3. november 2021